PROGRAMA „HORIZONTAS 2020"

2013 m. baigėsi Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos, kurios viena iš programų buvo „Pažangi energetika Europai" finansavimo laikotarpis. Ją pakeitė nauja bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020".

Programos „Horizontas 2020" teisinis pagrindas -  2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB

Šiuo reglamentu nustatoma sistema, kuria reglamentuojama Sąjungos parama mokslinių tyrimų ir inovacinei veiklai, taip stiprinant Europos mokslo ir technologijų bazę ir skatinant suteikti naudos visuomenei, taip pat geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos ekonominį ir pramoninį potencialą.

Bendrasis programos „Horizontas 2020“ tikslas – Sąjungoje padėti kurti žiniomis ir inovacijomis grindžiamą visuomenę ir ekonomiką, pritraukiant papildomų lėšų moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms ir padedant pasiekti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslus, įskaitant tikslą, kad investicijos į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą Sąjungoje ne vėliau kaip 2020 m. pasiektų 3 % BVP. Tokiu būdu ja remiamas strategijos „Europa 2020“ ir kitų sričių Sąjungos politikos įgyvendinimas, taip pat padedama užtikrinti, kad būtų baigta kurti ir imtų veikti Europos mokslinių tyrimų erdvė.

Bendrojo tikslo siekiama remiantis trimis vienas kitą papildančiais prioritetais, skirtais šioms temoms:

a) pažangus mokslas;

b) pramonės pirmavimas;

c) visuomenės uždaviniai.

Programos „Horizontas 2020" įgyvendinimui skirtą finansinį paketą sudaro 77 028,3 mln. EUR dabartinėmis kainomis.

Nustatytiems prioritetams biudžetas paskirstomas taip:

a) „Pažangus mokslas" – 24 441,1 mln. EUR dabartinėmis kainomis;

b) „Pramonės pirmavimas" – 17 015,5 mln. EUR dabartinėmis kainomis;

c) „Visuomenės uždaviniai" – 29 679 mln. EUR dabartinėmis.

Programa „Horizontas 2020“ sukuriama laikotarpiui nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ ir sklaidos taisyklės nustatytos 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014-2020) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006

 PRIORITETAS „Visuomenės uždaviniai"

Įgyvendinant šią dalį, tiesiogiai siekiama politikos prioritetų ir sprendžiami joje nurodyti visuomenės uždaviniai, kurie nustatyti strategijoje „Europa 2020“ ir kuriais siekiama skatinti, kad būtų užtikrinta mokslinių tyrimų ir inovacijų pastangų kritinė masė, būtina Sąjungos politikos tikslams pasiekti.

Vienas iš konkrečių tikslų, kuriems skiriamas finansavimas, yra saugi, švari ir efektyviai naudojama energija.

Konkretus tikslas – užtikrinti perėjimą prie patikimos, prieinamos, visuomenei priimtinos, tvarios ir konkurencingos energetikos sistemos, kuria siekiama sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, atsižvelgiant į mažėjantį išteklių kiekį, didėjančius energijos poreikius ir klimato kaitą.

 Prioritetas „Visuomenės uždaviniai" bus įgyvendinamas trijose srityse:

 a)  Anglies dioksido išmetimo rodiklio mažinimo politika

 b) Energijos vartojimo efektyvumo didinimas

                      Bus sprendžiamos problemos tokiose srityse kaip

  •   Pastatai ir vartotojai

  •   Šildymas ir vėsinimas

  •   Pramonė ir produkcija

  •   Subalansuoto energetikos sektoriaus finansavimas

 c)  Pažangūs miestai ir bendruomenės.

Programos „Horizontas 2020“ dotacija paprastai neviršija 70 % visų finansuoti tinkamų veiksmo sąnaudų, kai įgyvendinami inovaciniai veiksmai ir pagal programą bendrai finansuojami veiksmai.

2013 m. gruodžio 11 d. paskelbti kvietimai tekti pasiūlymus finansavimui gauti. Daugiau informacijos apie kvietimų sąlygas rasite čia.

Programos „Horizontas 2020" Darbo programa daliai „Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija“ sudaryta dvejiems metams 2014–2015.

Programos „Pažangi energetika Europai" remiami projektai, kuriuose dalyvauja Lietuvos Respublikos subjektai 
 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english 
 
  Dizainas: 
InDis Baltic