Projektas „Suderinti veiksmai, padedantys įgyvendinti ir perkelti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą“ (CA-EED)

CA-EED projektas buvo pradėtas įgyvendinti 2013 metų pavasarį. Tai Intelligent Energy Europe programos lėšomis finansuojama iniciatyva, kurios tikslas skatinti geresnį Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos (2012/27/ES) įgyvendinimą. 

Projektas Suderinti veiksmai, padedantys įgyvendinti ir perkelti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvą yra organizuojamas kaip struktūrizuota dialogo tarp nacionalinių institucijų, atsakingų už Direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimą forma. Tai žinių ir patirties forumas, kuriame valstybių narių atstovai keičiasi gerąja praktika. 

Be valstybių narių keitimosi patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais šis forumas taip pat padeda plėtoti bendrą požiūrį, palaiko Direktyvos 2012/27/ES perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą, Direktyvos ir nacionalinių tikslų pasiekimą.

CA-EED projekto dalyvių susitikimai rengiami kas pusmetį tuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Projekto dalyvių susitikimai vyksta kelias dienas ir apima plenarinę sesiją, veiklą darbo grupėse ir uždaromąją dalį bei apibendrinančiąsias diskusijas. Pagrindinis probleminių klausimų pristatymas, problemų formulavimas bei sprendimų paieška vyksta darbo grupių metu pagal atskiras darbines temas pranešimų, klausimų atsakymų, apvalaus stalo diskusijų forma.

CA-EED projekto pagrindinė veikla apima šias darbines temas:

-        Nacionaliniai energijos efektyvumo veiksmų planai;

-        Valstybių narių metiniai pranešimai;

-        Viešasis  sektorius ir energijos vartojimo efektyvumas;

-        Energijos vartojimo efektyvumo fondai ir finansavimo klausimai;

-        Energetinės paslaugos, EPB (energetinių paslaugų bendrovės);

-        Energijos vartojimo auditai;

-        Vartotojų informavimo programos;

-        Energetikos specialistų tolimesni mokymai, atestavimo bei sertifikavimo klausimai;

-        Didesnis efektyvumas energijos perdavime, skirstyme, tiekime;

-        Efektyvi kogeneracija;

-        Energijos efektyvumo įpareigojimų sistemos, savanoriški susitarimai; 

-        Kiti su Direktyva 2012/27/ES bei energijos vartojimo efektyvumu susiję klausimai.

Lietuvos Respubliką šiame tarpvalstybiniame forume atstovauja paskirtasis nacionalinis atstovas – VĮ Energetikos agentūra, kaip valstybės įmonė turinti  didelę patirtį energijos vartojimo efektyvumo srityje, dalyvaujanti energijos vartojimo efektyvumo politikos formavime ir įgyvendinime.

VĮ Energetikos agentūra atstovauja Lietuvos Respubliką šiame tarpvalstybiniame dialoge greta kitų Europos viešojo sektoriaus atstovų, tiesiogiai atsakingų už energijos vartojimo efektyvumo sektorių bei Direktyvos 2012/27/ES įgyvendinimą. 

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti čia http://www.esd-ca.eu
 
 
struktūra
veikla
darbuotojai
informacija
 
 
english 
 
  Dizainas: 
InDis Baltic